Om-Test-Counseling

Test counseling

Test counseling är en samtals- och testkontakt som normalt omfattar tre mötestillfällen, varav ett lite längre testtillfälle. Metoden bygger på att man, tillsammans med en person som är expert både på psykologiska test och på att samtala, träffas för att inledningsvis arbeta fram frågor om sig själv som det behövs mer klarhet kring.

  • När man ger sig själv utrymme och uppmärksamhet kanske man vet vad det är man undrar över och det som då behövs är meningsfulla svar.
  • För andra kan det vara så att man har frågor om sig själv som funnits med länge men som lagts åt sidan, i brist på användbara svar.
  • Det kan vara så att frågor behöver ställas på ett annorlunda sätt, för att vara möjliga att besvara.
  • Eller att andra frågor än de man redan skaffat sig svar på, är mer relevanta.
  • För ytterligare andra kan det vara så att det är svårt att se vilka konkreta frågor man skall ställa, för att få de svar som behövs.

När fokus för arbetet är bestämt och frågor är formulerade är nästa steg i test counseling-processen att genomföra relevanta test och samla eventuell annan nödvändig information. Man kan även beskriva denna del som en hypotesprövande fas.

När man samlat tillräckligt med information för att på ett meningsfullt sätt kunna besvara de frågor som ställts, träffas man i ett tredje, sista steg för att återkoppla, diskutera, integrera och ytterligare pröva vad som framkommit. Kontakten avslutas därefter som regel med att man en tid efter sista samtalet får en skriftlig sammanfattning av det arbete man genomfört tillsammans.

Psykologiska test kan, om de används för avsedda ändamål och om de tolkas av en person med adekvata kunskaper, ge en tillförlitlig bild av förhållanden som annars kan vara svåra att få klarhet i. När man tar hjälp av test kan dessa också fungera som en tredje part, vilket gör det möjligt att närma sig frågor på ett annat sätt. Detta särskiljer test counseling från andra typer av korta samtalskontakter och från traditionella testbedömningar.

När det finns anledning att ställa frågor kring vem man är som person är det vanligtvis personen själv som undrar, men det kan även vara andra som har uppfattat att det finns frågor, eller som ser ett behov av att frågor ställs, eller som har egna frågor som behöver svar. Frågor från flera parter kan vara en användbar struktur och gagna alla inblandade men för att möjliggöra ett genuint och tillförlitligt utforskande av hur man är som person behöver man initialt komma överens om vilka frågor som skall besvaras, vem som skall få veta vad och hur detta skall förmedlas.

Läs mer om psykologiska test >>